Algemene voorwaarden

Versie 1. 2012

Algemene voorwaarden

 

Naam:                     MWwoonID

Adres:                    De Berk 12

Vestigingsplaats:  Haaksbergen, 7482 WD

 

Artikel 1. Toepasselijkheid, totstandkoming, duur en uitvoering overeenkomst.

1.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten,

evenals op elke vorm van dienstverlening of te verrichten werkzaamheden in de ruimste zin van het woord, voor

zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en in schriftelijke vorm is afgeweken.

1.2           Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘opdrachtgever” moet hieronder worden

verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot MWwoonID in een contractuele relatie staat uit hoofde van

een met MWwoonID gesloten overeenkomst, of een overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder

“opdrachtgever” ook verstaan degene voor wiens rekening diensten worden geleverd.

1.3           Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en

voor zover dat schriftelijk is overeengekomen.

1.4           Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van

opdrachtgever niet van toepassing behalve, voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden niet in strijd komen

met deze algemene voorwaarden. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van opdrachtgever doen aan het

voorafgaande niet af.

1.5           Een verzoek tot dienstverlening of het verrichten van werkzaamheden kan door de opdrachtgever zowel

mondeling als schriftelijk worden gedaan. Een dergelijk verzoek is niet bindend voor MWwoonID.

1.6           Een overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer een exemplaar van

de offerte of overeenkomst binnen de geldigheidsduur van de offerte of overeenkomst door MWwoonID is

ontvangen en door beide partijen voor akkoord is ondertekend.

1.7           Ingeval van verhindering door ziekte of andere MWwoonID niet toerekenbare tekortkomingen in de

nakoming, wordt in onderling overleg bepaald of de overeenkomst vervalt, of op een ander tijdstip wordt uitgevoerd.

Afspraken hierover zullen schriftelijk worden bevestigd door MWwoonID en door opdrachtgever terstond

voor akkoord ondertekend worden geretourneerd. Ingeval van ziekte of andere niet toerekenbare tekortkomingen,

kan opdrachtgever MWwoonID niet tot schadevergoeding aanspreken.

1.8           Ingeval van tussentijdse opzegging door opdrachtgever heeft MWwoonID recht op een naar

redelijkheid vast te stellen deel van het totaal bedrag van de gesloten overeenkomst, met inachtneming van volledige

vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden, volledige vergoeding van reeds gemaakte kosten, het voordeel

dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

1.9           De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien

partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit

voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan, zal MWwoonID

in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot

meerwerk, zal dit als een aanvullende overeenkomst aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. MWwoonID

is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de overeenkomst aan de opdrachtgever in

rekening te brengen.

1.10         De door MWwoonID opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen,

mits MWwoonID beschikt over alle informatie nodig om de opdracht uit te kunnen voeren. De door

MWwoonID opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient MWwoonID schriftelijk in gebreke

te worden gesteld.

 

Artikel 2. Algemene verplichtingen en aanvullende afspraken bij uitvoering.

2.1           Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De

opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte gegevens en informatie juist en volledig is, ook als die van derden

afkomstig is. Onjuiste of onvolledige informatie, is voor risico van de opdrachtgever, de extra werkzaamheden of

kosten die daardoor nodig zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

2.2           MWwoonID zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren,

zonder daarmee een resultaatsverbintenis op zich te nemen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Schuiven naar boven

Pin It on Pinterest

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.